Optima HWQ wiki

Voorbeeld resultaat op Wiki

Met behulp van deze webdocumenten kunnen we makkelijk resultaten delen. Zowel de code als de output die hieruit wordt gegenereerd.

Hieronder is een stuk code te zien waarin in verschillende zelfgemaakte functies staan.

Code
unitize <- function(z) {
  zrange <- range(z)
  if (!(dif <- diff(zrange))) {
   return(rep(0, length(z)))
  }
  (z - zrange[1]) / dif
}

standardize <- function(z) {
  (z - stats::median(z)) / stats::IQR(z)
}

transform_data2 <- function(data, time_bound = 90, regular = FALSE, time_col = "Timestamp")
{
 if(!(lubridate::is.Date(data[[time_col]]) | lubridate::is.POSIXct(data[[time_col]]) ))
 { data[time_col] <- lubridate::dmy_hm((data[[time_col]]) )}

 n <- nrow(data)
 data_var <- as.matrix(data[ , !(names(data) %in% time_col)])
 colnames(data_var) <- colnames(data)[!(colnames(data) %in% time_col)]

 # apply log transformation
 log_series <- log(data_var)
 colnames(log_series) <- paste("log_", colnames(log_series), sep = "")
 data <- cbind(data, log_series)

 # take the first difference of the log series
 diff_log_series <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), diff(log_series))
 colnames(diff_log_series) <- paste("diff_", colnames(diff_log_series), sep = "")
 data <- cbind(data, diff_log_series)

 # take the derivative of the log series (time bounded)
 time <- as.numeric(data[[time_col]][2:n] - data[[time_col]][1:(n-1)])
 time_bound <- ifelse( time >= time_bound, time, time_bound) # to reduce the effect coming from the too small time gaps
 der_log_bounded <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix(diff_log_series[2:n, ] / as.numeric(time_bound)))
 colnames(der_log_bounded) <- paste("der_log_bound_", colnames(data_var), sep = "")
 data <- cbind(data, der_log_bounded)
 time <- c(NA, time)

 # take non linear transformation - one sided (negative) log derivatives (time bounded)
 neg_der_log_bounded <- ifelse(der_log_bounded <= 0, der_log_bounded, 0)
 colnames(neg_der_log_bounded) <- paste("neg_der_log_bound_", colnames(data_var), sep = "")
 neg_der_log_bounded <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix(neg_der_log_bounded[-1,]))
 data <- cbind(data, neg_der_log_bounded, time)

 # take non linear transformation - one sided (positive) log derivatives (time bounded)
 pos_der_log_bounded <- ifelse(der_log_bounded >= 0, der_log_bounded, 0)
 colnames(pos_der_log_bounded) <- paste("pos_der_log_bound_", colnames(data_var), sep = "")
 pos_der_log_bounded <- rbind(rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix(pos_der_log_bounded[-1,]))
 data <- cbind(data, pos_der_log_bounded)

 # rate of change
 rc_series <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix((data_var[2:n,] - data_var[1:(n-1),]) / data_var[1:(n-1),]))
 colnames(rc_series) <- paste("rc_", colnames(data_var), sep = "")
 data <- cbind(data, rc_series)

 # Ratio
 ratio_series <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix(data_var[2:n,] / data_var[1:(n-1),]))
 colnames(ratio_series) <- paste("ratio_", colnames(data_var), sep = "")
 data <- cbind(data, ratio_series)

 # Relative difference (log)
 relative_series <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix((log_series[2:(n-1),] - (1/2)*(log_series[1:(n-2),] +log_series[3:n,] ))),
              rep(NA, ncol(data_var)))
 colnames(relative_series) <- paste("rdifflog_", colnames(data_var), sep = "")
 data <- cbind(data, relative_series)

 # Relative difference (original)
 relative_series_o <- rbind( rep(NA, ncol(data_var)), as.matrix((data_var[2:(n-1),] - (1/2)*(data_var[1:(n-2),] + data_var[3:n,] ))),
               rep(NA, ncol(data_var)))
 colnames(relative_series_o) <- paste("rdiff_", colnames(data_var), sep = "")
 data <- cbind(data, relative_series_o)

 data <- tsibble::as_tsibble(data, index = time_col , regular = regular)

 return(data)
}